La VI Biennal Internacional Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman & Film torna al gener 2021. Tornem a llançar convocatòria per a trobar la nova imatge que ens acompanyarà en aquesta edició. El concurs està obert a dones artistes, dissenyadores, estudiants, professionals o amateur.


CONVOCATÒRIA CONCURS CARTELL
VI Biennal Internacional Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman & Film

El concurs té com a objectiu principal promocionar a joves dones artistes de la Comunitat Valenciana, Espanya i resta del món. Aquest cartell i el seu disseny serà la imatge de la Biennal Internacional Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman & Film. La imatge s’usarà en la promoció de les activitats relacionades a la Biennal (cicles de projeccions, xerrades, tant en paper com en xarxes socials) fins a la creació de la nova imatge per a la següent Biennal (2023).

BASES:

1. PRIMERA: Participants

Podran participar en el concurs totes les artistes i dissenyadores, nacionals o estrangeres, estiguin interessades en el mateix , tant individualment com en equip. Es pot presentar un màxim de 2 dissenys.

El concurs està dirigit principalment a estudiants d’escola de disseny, universitat, cursos d’animació, etc… o joves artistes, amb la finalitat de visibilitzar el seu treball. Això no exclou la participació, si el volguessin, de dones de qualsevol edat, professionals o amateur.

2. SEGONA: Tema, característiques, format i retolació

TEMA

El tema del cartell estarà basat fundamentalment en la Biennal Internacional Dona i Cinema-Mujer y Cine-Woman & Film i la visibilització del treball de les dones cineastes i del món de l’audiovisual en tots els seus aspectes.

CARACTERÍSTIQUES

Els treballs presentats han de ser originals i inèdits, no havent estat premiats amb anterioritat en cap altre concurs i que no suposin en tot o en part, còpia o plagi d’obres publicades o d’altres artistes. En el cas que l’autor utilitzi en la composició del cartell elements no originals, haurà de comptar amb els permisos oportuns per al seu ús.

Els cartells podran ser executats mitjançant qualsevol tècnica o procediment, sempre que sigui possible la seva reproducció per mitjans tècnics i audiovisuals.

FORMAT I RETOLACIÓ

Els cartells s’han de presentar en format digital per al concurs. El format del cartell ha de ser confeccionat en sentit vertical i les seues dimensions seran de 70×90 centímetres. Els cartells han d’incloure el següent text obligatori, així com l’espai lliure suficient per a inserir logotips oficials :

VI Biennal Internacional Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman&Film

Les participants són lliures per a incloure, a més del títol, un “eslògan” creat per elles mateixes que tingui relació amb el món del cinema i les dones. No s’admetran els treballs que continguin errades en la seva retolació.

Una vegada triat el cartell guanyador, l’artista haurà de proporcionar al festival diferent formats per a impressió (CMYK) i per a difusió en mitjans digitals (RGB). Així com una còpia del cartell en obert per a maquetació de material promocional.

3. TERCERA: Premi

S’atorga un Premi de 500€ al cartell guanyador a més d’una Menció Especial basada en el cartell guanyador a la Biennal Dona i Cinema – Mujer y Cine – Woman & Film de l’any 2021.

4. QUARTA: Calendari i presentació

El termini per a enviar les propostes és el 30 de novembre de 2020. Les inscripcions es faran a través del formulari online on serà possible adjuntar l’arxiu.

5. CINQUENA: Publicitat

El cartell guardonat passarà a ser propietat de l’entitat convocant, Associació Dona i Cinema, fins a l’elecció d’una altra imatge per a l’edició de 2023. El seu ús serà per a promocionar les activitats relacionades amb la Biennal al llarg dels dos anys següent a l’esdeveniment, per a la seva publicació o difusió a través de qualsevol mitjà.

La convocatòria i les bases, així com els successius anuncis relatius al concurs es publicaran en les diferents webs i xarxes socials de l’associació.

6. SISENA: Jurat

El Jurat estarà compost per representants de l’entitat convocant. El Jurat es constituirà i reunirà a fi d’ emetre la seva decisió. En primer lloc, comprovarà una a una totes les obres presentades per a verificar el compliment efectiu de les condicions establertes en les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre la seva admissió definitiva.

El Jurat podrà establir els procediments que consideri convenients amb vista a regular els processos de deliberació i reunió. La decisió del Jurat es farà pública en els diferents mitjans de comunicació pertinents : pàgines web, xarxes socials, correus electrònics etc.

7. SETENA: Normes generals

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per totes les concursants de les presents bases; motiu pel qual no podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació.

El concurs es podrà declarar desert si, segons el parer del jurat, els cartells presentats no assoleixen la qualitat suficient. En tot cas, la decisió del jurat serà inapel·lable.

Serà responsabilitat de les cartellistes qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi.

El compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal se li informa que: les dades recollides en el formulari d’inscripció passaran a formar part d’un fitxer automatitzat i seran destinats a l’ús exclusivament intern d’aquest concurs.

Els òrgans competents de Dona i Cinema, en cada cas, quedaran facultats per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot el no previst en aquestes Bases.